Version: 0.8.0

Supported Resources

S3#

 • aws_s3_bucket
 • aws_s3_bucket_analytics_configuration
 • aws_s3_bucket_inventory
 • aws_s3_bucket_metric
 • aws_s3_bucket_notification
 • aws_s3_bucket_policy
 • aws_s3_access_point
 • aws_s3_account_public_access_block
 • aws_s3_bucket_object
 • aws_s3_bucket_public_access_block

EC2#

 • aws_instance
 • aws_key_pair
 • aws_ami
 • aws_ebs_snapshot
 • aws_ebs_volume
 • aws_eip
 • aws_eip_association

Lambda#

 • aws_lambda_function
 • aws_lambda_alias
 • aws_lambda_event_source_mapping
 • aws_lambda_function_event_invoke_config
 • aws_lambda_layer_version
 • aws_lambda_permission
 • aws_lambda_provisioned_concurrency_config

RDS#

 • aws_db_instance
 • aws_db_subnet_group
 • aws_rds_cluster
 • aws_rds_cluster_endpoint
 • aws_rds_cluster_instance
 • aws_db_cluster_snapshot
 • aws_db_event_subscription
 • aws_db_instance_role_association
 • aws_db_option_group
 • aws_db_parameter_group
 • aws_db_proxy
 • aws_db_proxy_default_target_group
 • aws_db_snapshot
 • aws_rds_cluster_endpoint
 • aws_rds_cluster_parameter_group
 • aws_rds_global_cluster
 • aws_db_security_group

Route53#

 • aws_route53_record
 • aws_route53_zone
 • aws_route53_delegation_set
 • aws_route53_health_check
 • aws_route53_query_log
 • aws_route53_vpc_association_authorization
 • aws_route53_zone_association

IAM#

 • aws_iam_access_key
 • aws_iam_instance_profile
 • aws_iam_policy
 • aws_iam_policy_attachment
 • aws_iam_group
 • aws_iam_group_membership
 • aws_iam_group_policy
 • aws_iam_group_policy_attachment
 • aws_iam_role
 • aws_iam_role_policy
 • aws_iam_role_policy_attachment
 • aws_iam_user
 • aws_iam_user_group_membership
 • aws_iam_user_policy
 • aws_iam_user_policy_attachment
 • aws_iam_user_ssh_key
 • aws_iam_account_alias
 • aws_iam_account_password_policy
 • aws_iam_openid_connect_provider
 • aws_iam_saml_provider
 • aws_iam_server_certificate
 • aws_iam_service_linked_role
 • aws_iam_user_login_profile

VPC#

 • aws_default_subnet
 • aws_subnet
 • aws_default_vpc
 • aws_vpc
 • aws_default_security_group
 • aws_security_group
 • aws_security_group_rule
 • aws_route_table
 • aws_default_route_table
 • aws_route
 • aws_route_table_association
 • aws_nat_gateway
 • aws_internet_gateway

SQS#

 • aws_sqs_queue
 • aws_sqs_queue_policy

SNS#

 • aws_sns_topic
 • aws_sns_topic_policy
 • aws_sns_topic_subscription
 • aws_sns_platform_application
 • aws_sns_sms_preferences

DynamoDB#

 • aws_dynamodb_table
 • aws_dynamodb_global_table
 • aws_dynamodb_table_item

Cloudfront#

 • aws_cloudfront_distribution

ECR#

 • aws_ecr_repository

KMS#

 • aws_kms_key
 • aws_kms_alias
 • aws_kms_external_key